Email: maria@mariastaal.nl
Website: www.mariastaal.nl

Definities

 1. Maria Staal: Maria Staal , gevestigd te Groningen onder KvK nr. 53323475
 2. Klant: degene met wie Maria Staal een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Maria Staal en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Maria Staal.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkend algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Maria Staal hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Maria Staal hanteert voor haar diensten en producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Maria Staal te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Maria Staal een vaste prijs overeen, waarvan niet kan worden afgeweken.
 4. Maria Staal heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Maria Staal prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Maria Staal op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Indien er producten op de website worden aangeboden en de klant deze aanschaft, worden deze direct volledig afgerekend.
 2. De klant dient betalingen binnen de gestelde termijn op de factuur te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Maria Staal de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Maria Staal behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling voor het totale bedrag van de diensten en/of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Maria Staal gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Maria Staal.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Maria Staal haar verplichtingen opschorten tot de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Maria Staal op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Maria Staal en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor een bepaalde duur (in de vorm van een strippenkaart). Deze duur zal schriftelijk worden vastgelegd in de overeenkomst levering van dienst alvorens de dienstverlening wordt aangevangen.

Intellectueel eigendom

 1. Maria Staal behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maria Staal (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Maria Staal een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,-.
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in lid 1 van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Maria Staal waaronder haar recht om naast de boete ook schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Maria Staal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Maria Staal geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Maria Staal geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Maria Staal daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van het geleverde product of verleende dienst, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Maria Staal in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Maria Staal gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Maria Staal.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Maria Staal ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Maria Staal een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Maria Staal verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Maria Staal

 1. Maria Staal is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door (aantoonbare) opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Maria Staal aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Maria Staal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Maria Staal vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Maria Staal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien de bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Maria Staal niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Maria Staal in verzuim is.
 3. Maria Staal heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Maria kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Maria Staal in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Maria Staal kan worden toegerekend in een van Maria Staal onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Maria Staal kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Maria Staal 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Maria Staal er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Maria Staal is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Maria Staal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Maria Staal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Maria Staal.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervanging door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Maria Staal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Maria Staal is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 28 maart 2022.